ແຂວງຫຼວງພະບາງ
ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ສໍາລັບເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າສະນານແມູ່ນ 12 ເມັກກາວັດ
ມູນຄ່າການລົງທຶນ: 21,000,000 ໂດລາສະຫະລັດ
ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ: 40.77GW/ປີ
ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການລົງທຶນ: 12.4%
ອັດຕາຜົນຕອບແທນ ພາຍໃນ FIRR: 11%