ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ (ຂພຫຼ)

ຍົກລະດັບເຂດຊານເມືອງເກົ່າຫລວງພະບາງ ແລະ ເຂດທີ່ຍັງບໍ່ມີການພັດທະນາເມືອງໃຫມ່ຈອມເພັດ ໃຫ້ເປັນເຂດເສດຖະກິດພິເສດທີ່ຕິດພັນກັບການ ອະນຸລັກວັດທະນະທຳ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງແຂວງ ໃຫ້ຄຽງຄູ່ໄປກັບກັບການອະນຸລັກເມືອງມໍລະດົກໂລກ.

ພິທີເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ຂພຫຼ ລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ແລະ ບໍລິສັດພູສີ ກຣຸບ

ຂພຫຼ 

ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ: ແຂວງຫລວງພະບາງ

  • ໄລຍະເວລາສໍາປະທານ: 2016 (99 ປີ)
  • ທຶນຈົດທະບຽນ: 1,200,000,000 ໂດລາສະຫະລັດ
  • ຜູ້ພັດທະນາ: ລັດຖະບານ ລາວ+ ເອກະຊົນ(ລາວ)
  • ເນື້ອທີ່: 4,850 ເຮັກຕາ
  • ປະໂຫຍດທາງດ້ານທີ່ຕັ້ງ: ມີເນື້ອທີ່ດິນອຸດົມສົມບູນ ເຕັມໄປດ້ວຍປ່າໄມ້ ເຫມາະສໍາລັບສ້າງເປັນຕົວເມືອງສີຂຽວ ແລະ ເຫມາະສ້າງເປັນເຂດການຄ້າກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ.

ເປົ້າຫມາຍການລົງທຶນ:

1. ອະສັງຫາລິມະຊັບ
2. ໂຮງຮຽນນາໆຊາດ
3. ສູນກາງການປິ່ນປົວ, ໂຮງຫມໍລະດັບສາກົນ
4. ສາຖາບັນການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ
5. ສູນອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ສະຫນາມກ໊ອບ
6. ສູນການຄ້າ ແລະ ຮ້ານຄ້າປອດພາສີ
7. ຮ້ານອາຫານ, ສະຖານບັນເທີງ ແລະ ໂຮງແຮມ
8. ສາງພັກສິນຄ້າ
9. ເຂດຜະລິດ ແລະ ຈໍາຫນ່າຍຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ
10. ເຂດອຸດສາຫະກໍາ
11. ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ(ອ່າງບໍາບັດນໍ້າ, ການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫລືອ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ ແລະ ອື່ນໆ)
12. ສວນສາທາລະນະ, ສູນວັດທະນະທໍາ ແລະ ສູນກິລາ

ພາບແຜນວາດ ສໍາລັບການພັດທະນາ ຂພຫຼ

ແຜນການພັດທະນາ ຂພຫຼ ສໍາລັບ 3 ໂຄງການ

ໂຮງແຮມຣັບເຟີ (Raffle)

ໂຮງແຮມໂນໂວເທວ

ສູນການຄ້າ ແລະ ຮ້ານຄ້າປອດພາສີ

2023 ຂໍ້ມູນໂດຍຫຍໍ້ ການພັດທະນາໂຄງການ ຢູ່ ຂພຫຼ

ລໍາດັບ ຊື່ໂຄງການ ລະດັບ ຈໍານວນຫ້ອງ ມູນຄ່າລົງທືນ/$ ປີກໍ່ສ້າງ ປີໃຫ້ບໍລິການ
1 ໂຮງແຮມຣັບເຟີ (Raffle) 5 ດາວ 160ຫ້ອງ 76,499,525 2019 2022
2 ໂຮງແຮມໂນໂວເທວ 4 ດາວ 380ຫ້ອງ 106,666,800 2019 2023
3 ສູນການຄ້າ ແລະ ຮ້ານຄ້າປອດພາສີ 66,666,700 2019 2023

ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບຈາກ ໂຄງການ ຢູ່ ຂພຫ

ລໍາດັບ ຊື່ໂຄງການ ມູນຄ່າລົງທືນ/$ PB
NPV IRR
1 ໂຮງແຮມຣັບເຟີ (Raffle) 76,499,525 10 11,234,356.57 12,56%
2 ໂຮງແຮມໂນໂວເທວ 106,666,800 14 10,694,431.72 12,29%
3 ສູນການຄ້າ ແລະ ຮ້ານຄ້າປອດພາສີ 66,666,700 5 19,467,551.52 16%

ຄາດຄະເນ ລາຍຮັບຈາກການຂາຍ ສໍາປະທານທີ່ດິນ

ກ່ອນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ລໍາດັບ ລາຍການ ຫົວໜ່ວຍ ບໍລິມາດ ລາຄາ/ໂດລາ ລາຄາລວມ
1 ຂາຍ ສຳປະທານທີ່ດິນ ປີ 2020 ຮຕ 50 200,000 10,000,000
2 ຂາຍ ສຳປະທານທີ່ດິນ ປີ 2021 ຮຕ 20 200,000 4,000,000
3 ຂາຍ ສຳປະທານທີ່ດິນ ປີ 2022 ຮຕ 20 200,000 4,000,000
4 ຂາຍ ສຳປະທານທີ່ດິນ ປີ 2023 ຮຕ 10 200,000 2,000,000
  ລວມທັງໝົດ   100   $20,000,000

ຫຼັງຈາກກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງແລ້ວ

ລໍາດັບ ລາຍການ ຫົວໜ່ວຍ ບໍລິມາດ ລາຄາ/ໂດລາ ລາຄາລວມ
1 ຂາຍ ສຳປະທານທີ່ດິນ ປີ 2020 ຮຕ 300 400,000 120,000,000
2 ຂາຍ ສຳປະທານທີ່ດິນ ປີ 2021 ຮຕ 200 400,000 80,000,000
3 ຂາຍ ສຳປະທານທີ່ດິນ ປີ 2022 ຮຕ 200 400,000 80,000,000
4 ຂາຍ ສຳປະທານທີ່ດິນ ປີ 2023 ຮຕ 200 400,000 80,000,000
  ລວມທັງໝົດ   900   $360,000,000

ບໍລິສັດ ພູສີ ກຣຸບ ຈຳກັດ

ສະເໜີ ພາບລວມ ບໍລິສັດພູສີ ກຣຸບ ວິໄສທັດ, ພາລະກໍາ, ຍຸດທະສາດ

Contact Us

ບໍລິສັດ ພູສີ ກຣຸບ ຈໍາກັດ ສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ໂຮງແຮມຄອນຕີເນັນໂທ ພຣາຊາ, ບ້ານ ໜອງບົວທອງໃຕ້, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ

+856 21265394

+856 21265394

info@phousy.com

www.phousy.com