ສະຫຼຸບ ຊັບສິນ ແລະ ຄາດຄະເນລາຍຮັບ

ສະຫຼຸບ ຊັບສິນ ແລະ ຄາດຄະເນລາຍຮັບ

ສະຫຼຸບຊັບສິນຂອງບໍລິສັດຮອດປະຈຸບັນນີ້ ລໍາດັບຊື່ບໍລິສັດມູມຄ່າຊັບສິນ/$1ພູສີ ກຣຸບ ຈໍາກັດ110,594,8892ພູສີກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ169,491,1433ພູສີລາວເຊື່ອໄຟຈໍາກັດຜູ້ດຽວ58,563,9904ບໍລິສັດໂພນທອງ ມາຍນິ້ງ ຈໍາກັດ27,907,0705ບໍລິສັດເມືອງງອຍ ພັດທະນາ...
ບົດລາຍງານທາງດ້ານການເງິນ ຂອງ PHG

ບົດລາຍງານທາງດ້ານການເງິນ ຂອງ PHG

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ປີ 2017-2018 ໃບສະຫລູບຊັບສົມບັດຊັບສິນ31-ທັນວາ-1731-ທັນວາ-18ເງິນສົດ/ເງິນຝາກທະນາຄານNoteລວມ ເງິນສົດ/ເງິນຝາກທະນາຄານ354,126,608,000.00144,426,608,000.00ລວມ ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກລູກໜີ້ການຄ້າ4427,225,640,227.62433,225,640,227.63ລວມ...
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ (ຂພຫຼ)

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ (ຂພຫຼ)

ທີ່ຕັັ້ງໂຄງການ:ແຂວງຫລວງພະບາງໄລຍະເວລາສໍາປະທານ: 2016 (99 ປີ)ທຶນຈົດທະບຽນ: 1,200,000,000 ໂດລາສະຫະລັດຜູ້ພັດທະນາ: ລັດຖະບານ ລາວ+ ເອກະຊົນ(ລາວ)ເນື້ອທ:4,850 ເຮັກຕາປະໂຫຍດທາງດ້ານທີ່ຕັັ້ງ: ມີເນື້ອທີໍ່ດິນອຸດົມສົມບູນ ເຕັມໄປດ້ວຍປູ່າໄມ້ ເຫມາະສໍາລັບສ້າງເປັນຕົວເມືອງສີຂຽວ ແລະ...
ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ນໍ້າສະນານ

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ນໍ້າສະນານ

ແຂວງຫຼວງພະບາງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ສໍາລັບເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າສະນານແມູ່ນ 12 ເມັກກາວັດມູນຄ່າການລົງທຶນ: 21,000,000 ໂດລາສະຫະລັດຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ: 40.77GW/ປີຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການລົງທຶນ: 12.4%ອັດຕາຜົນຕອບແທນ ພາຍໃນ FIRR:...
ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ນໍ້າແຊງ

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ນໍ້າແຊງ

ແຂວງຫຼວງພະບາງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ສໍາລັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳແຊງແມູ່ນ 14.8 ເມັກາວັດມູນຄ່າຂອງໂຄງການ: $36,000,000ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ: 57.06GW/ປີຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການລົງທຶນ : 12.38%ອັດຕາຜົນຕອບແທນ ພາຍໃນ FIRR :...