ຫ້ອງການລັດຖະບານ

  • ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
  • ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
  • ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່