ສະຫຼຸບ ຊັບສິນ ແລະ ຄາດຄະເນລາຍຮັບ

ສະຫຼຸບ ຊັບສິນ ແລະ ຄາດຄະເນລາຍຮັບ

ສະຫຼຸບຊັບສິນຂອງບໍລິສັດຮອດປະຈຸບັນນີ້ ລໍາດັບຊື່ບໍລິສັດມູມຄ່າຊັບສິນ/$1ພູສີ ກຣຸບ ຈໍາກັດ110,594,8892ພູສີກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ169,491,1433ພູສີລາວເຊື່ອໄຟຈໍາກັດຜູ້ດຽວ58,563,9904ບໍລິສັດໂພນທອງ ມາຍນິ້ງ ຈໍາກັດ27,907,0705ບໍລິສັດເມືອງງອຍ ພັດທະນາ...
ບົດລາຍງານທາງດ້ານການເງິນ ຂອງ PHG

ບົດລາຍງານທາງດ້ານການເງິນ ຂອງ PHG

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ປີ 2017-2018 ໃບສະຫລູບຊັບສົມບັດຊັບສິນ31-ທັນວາ-1731-ທັນວາ-18ເງິນສົດ/ເງິນຝາກທະນາຄານNoteລວມ ເງິນສົດ/ເງິນຝາກທະນາຄານ354,126,608,000.00144,426,608,000.00ລວມ ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກລູກໜີ້ການຄ້າ4427,225,640,227.62433,225,640,227.63ລວມ...