ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ (ຂພຫຼ)

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ (ຂພຫຼ)

ທີ່ຕັັ້ງໂຄງການ:ແຂວງຫລວງພະບາງໄລຍະເວລາສໍາປະທານ: 2016 (99 ປີ)ທຶນຈົດທະບຽນ: 1,200,000,000 ໂດລາສະຫະລັດຜູ້ພັດທະນາ: ລັດຖະບານ ລາວ+ ເອກະຊົນ(ລາວ)ເນື້ອທ:4,850 ເຮັກຕາປະໂຫຍດທາງດ້ານທີ່ຕັັ້ງ: ມີເນື້ອທີໍ່ດິນອຸດົມສົມບູນ ເຕັມໄປດ້ວຍປູ່າໄມ້ ເຫມາະສໍາລັບສ້າງເປັນຕົວເມືອງສີຂຽວ ແລະ...
ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ນໍ້າສະນານ

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ນໍ້າສະນານ

ແຂວງຫຼວງພະບາງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ສໍາລັບເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າສະນານແມູ່ນ 12 ເມັກກາວັດມູນຄ່າການລົງທຶນ: 21,000,000 ໂດລາສະຫະລັດຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ: 40.77GW/ປີຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການລົງທຶນ: 12.4%ອັດຕາຜົນຕອບແທນ ພາຍໃນ FIRR:...
ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ນໍ້າແຊງ

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ນໍ້າແຊງ

ແຂວງຫຼວງພະບາງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ສໍາລັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳແຊງແມູ່ນ 14.8 ເມັກາວັດມູນຄ່າຂອງໂຄງການ: $36,000,000ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ: 57.06GW/ປີຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການລົງທຶນ : 12.38%ອັດຕາຜົນຕອບແທນ ພາຍໃນ FIRR :...
ແຫຼ່ງແຮ່ທາດ ແອນຕີໂມນ-ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ແຫຼ່ງແຮ່ທາດ ແອນຕີໂມນ-ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຜົນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ເນື້ອທີ່ສໍາປະທານ: 165.8 ກມ2ແຫຼ່ງທາດແອນຕີໂມນີ: ປະມານ 1.9 ລ້ານໂຕນແຮ່ທາດແອນຕີໂມນສະສົມ: 48,000 ໂຕນ (ໄລຍະ1 &2)ລົງທຶນຄັ້ງທໍາອິດ: $58,900,000ອັດຕາຜົນການຕອບແທນຂອງການລົງທຶນ: 20%ໄລະຍເວລາ: 2 ປີ ຂະຫຍາຍເວລາເພີ່ມໄດ້ການຄິດໄລ່:...
ໂຄງການແຮ່ທາດເຫຼັກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ໂຄງການແຮ່ທາດເຫຼັກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຜົນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ເນື້ອທີ່: 404.8 ກມ2 ຂອງເນື້ອທີ່ສໍາປະທານເນື້ອທີ່ຂຸດຄົ້ນໃນປະຈຸບັນ: 6.3 ເຮັກຕາລາຍຈ່າຍລົງທຶນທໍາອິດ: $6,000,000ຂາຍການສໍາປະທານ: $10,000,000-$15,000,000ການຄິດໄລ່: ໃນປະຈຸບັນນີ້, alluvial Au Gold (Au) ໄດ້ພົບເຫັນໃນເນື້ອທີ່ 6.3 ເຮັກຕາ: 5 g/t Au = 315 ກມ...