ຜົນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້
ເນື້ອທີ່: 404.8 ກມ2 ຂອງເນື້ອທີ່ສໍາປະທານ
ເນື້ອທີ່ຂຸດຄົ້ນໃນປະຈຸບັນ: 6.3 ເຮັກຕາ
ລາຍຈ່າຍລົງທຶນທໍາອິດ: $6,000,000
ຂາຍການສໍາປະທານ: $10,000,000-$15,000,000
ການຄິດໄລ່: ໃນປະຈຸບັນນີ້, alluvial Au Gold (Au) ໄດ້ພົບເຫັນໃນເນື້ອທີ່ 6.3 ເຮັກຕາ: 5 g/t Au = 315 ກມ Au ຫຼື ປະມານ 10,000 Oz Au = $10 ລ້ານ
ນອະນາຄົດ: ສໍາປະທາດແຮູ່ສະສົມ 48 ກມ2
ໂອການການຮ່ວມລົງທຶນ: 356.8 ກມ2