ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ-ປາກເຊ (ແລວທາງໃໝ່)

ພິທີມອບຮັບຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີ ຢ່າງເປັນທາງການ ວ່າດ້ວຍໂຄງການທາງດ່ວນ ໃຫ້ບໍລິສັດພູສີ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ, ຄັ້ງວັນທີ 29 ມັງກອນ 2018

ທາງດ່ວນ ຈາກສະຫວັນນະເຂດ ຫາ ສາລະວັນ (ແລວທາງໃໝ່)

ສະຖານທີ່: ທາງດ່ວນ ຊ່ວງທີສາມ ຈາກເຊໂນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຫາ ນາປົ່ງ ແຂວງສາລະວັນ

  • ຜູ້ພັດທະນາ: ບໍລິສັດພູສີກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາມະຫາຊົນ (PCD)
  • ໄລຍະເວລາສໍາປະທານ: 50ປີ (ຮູບແບບ BOT)
  • ໄລຍະທາງ: ຄວາມຍາວ 128 ກິໂລແມັດ, ກວ້າງ 23 ແມັດ
  • ການລົງທືນທັງໝົດ: 1,024,000,000ໂດລາ ສະຫະລັດ
  • ໄລຍະເວລາກໍ່ສ້າງ: 4ປີ
  • ເລີ່ມຕົ້ນດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ: ພຶດສະພາ 2019

ແຜນກິດຈະກໍາທີ່ຕົກລົງຮ່ວມກັນ ດໍາເນີນໃຫ້ສໍາເລັດ

1). ເຊັນສັນຍາບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ກັບລັດຖະບານລາວ (ສໍາເລັດແລ້ວ);
2). ເຊັນສັນຍາສໍາຫຼວດແລວທາງໃໝ່ລະຫວ່າງລັດຖະບານກັບບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ(ສໍາເລັດແລ້ວ)
3). ຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນກູ້ຢືມເພື່ອສະໜັບສະໜູນໂຄງການກໍໍ່ສ້າງທາງດ່ວນໃຫ້ສຳເລັດ;
3). ລັດຖະບານລາວ ເປັນຕົວແທນຈັດຈ້າງບໍລິສັດສໍາຫຼວດທາງດ້ານເຕັກນິກເພື່ອສ້າງບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ (ໄລຍະເວລາ 8 ເດືອນຫາໜຶ່ງປີ);
4). ເຊັນສັນຍາກໍໍ່ສ້າງທາງດ່ວນແຕູ່ເຊໂນແຂວງສະຫວັນນະເຂດເຖີງນາປົ່ງແຂວງສາລະວັນ
5). ເຊັນສັນຍາກັບຜູ້ຮ່ວມຮັບເໝົາກໍໍ່ສ້າງ (ອາດຈະເປັນບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ)
6). ໄລຍະເວລາກໍີ່ສ້າງແບ່ງອອກເປັນ 4 ໄລຍະ
ໄລຍະທີ 1: ເລີ່ມຈາກປີ 2020-2021
ໄລຍະທີ 2: ເລີ່ມຈາກປີ 2021-2022
ໄລຍະທີ 3:ເລີ່ມຈາກປີ 2022-2023
ໄລຍະທີ 4: ເລີ່ມຈາກປີ 2023-2024

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ-ປາກເຊ

ຄາດຄະເນລາຍຮັບໂຄງການທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ-ປາກເຊ

ລໍາດັບ ລາຍການ ມູນຄ່າ/ເປີ ເຊັນ/ປີ ປີກໍ່ສ້າງ ປີກັບລາຍຮັບ
1 ມູນຄ່າກໍໍ່ສ້າງທັງໝົດ (64 km) $224,062,000
2* ມູນຄ່າກໍໍ່ສ້າງ/ ກິໂລແມັດ $8,250,000
3 ປີເລີ່ມກໍໍ່ສ້າງ 2020
4 ປີເກັບລາຍຮັບ 2025
5 ລາຍຮັບຕໍໍ່ປີ $23,000,000
6 ຊ່ວງໄລຍະເວລາຈ່າຍຄືນ (PB) 10 ປີ
7 ມູນຄ່າປະຈຸບັນ ສຸດທິ (NPV) $28,418,119
8 ອັດຕາຜົນຕອບແທນພາຍໃນ (IRR) 10.14%

Contact Us

ບໍລິສັດ ພູສີ ກຣຸບ ຈໍາກັດ ສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ໂຮງແຮມຄອນຕີເນັນໂທ ພຣາຊາ, ບ້ານ ໜອງບົວທອງໃຕ້, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ

+856 021229696

+856 21265394

info@phousy.com

www.phousy.com