ຜົນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້
ເນື້ອທີ່ສໍາປະທານ:
165.8 ກມ2
ແຫຼ່ງທາດແອນຕີໂມນີ: ປະມານ 1.9 ລ້ານໂຕນ
ແຮ່ທາດແອນຕີໂມນສະສົມ: 48,000 ໂຕນ (ໄລຍະ1 &2)
ລົງທຶນຄັ້ງທໍາອິດ: $58,900,000
ອັດຕາຜົນການຕອບແທນຂອງການລົງທຶນ: 20%
ໄລະຍເວລາ: 2 ປີ ຂະຫຍາຍເວລາເພີ່ມໄດ້
ການຄິດໄລ່: $6000/ໂຕນຕໍໍ່ລາຄາ
ມູນຄ່າປະຈຸບັນ: $110,000,000