ແຂວງຫຼວງພະບາງ
ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ສໍາລັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳແຊງແມູ່ນ 14.8 ເມັກາວັດ
ມູນຄ່າຂອງໂຄງການ: $36,000,000
ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ: 57.06GW/ປີ
ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການລົງທຶນ : 12.38%
ອັດຕາຜົນຕອບແທນ ພາຍໃນ FIRR : 12%