ທີ່ຕັັ້ງໂຄງການ:ແຂວງຫລວງພະບາງ
ໄລຍະເວລາສໍາປະທານ: 2016 (99 ປີ)
ທຶນຈົດທະບຽນ: 1,200,000,000 ໂດລາສະຫະລັດ
ຜູ້ພັດທະນາ: ລັດຖະບານ ລາວ+ ເອກະຊົນ(ລາວ)
ເນື້ອທ:4,850 ເຮັກຕາ
ປະໂຫຍດທາງດ້ານທີ່ຕັັ້ງ: ມີເນື້ອທີໍ່ດິນອຸດົມສົມບູນ ເຕັມໄປດ້ວຍປູ່າໄມ້ ເຫມາະສໍາລັບສ້າງເປັນຕົວເມືອງສີຂຽວ ແລະ ເຫມາະສ້າງເປັນເຂດການຄ້າກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ.
ເປົັ້າຫມາຍການລົງທຶນ:

1.ອະສັງຫາລິມະຊັບ
2.ໂຮງຮຽນນາໆຊາດ
3.ສູນກາງການປິໍ່ນປົວ, ໂຮງຫມໍລະດັບສາກົນ
4.ສາຖາບັນການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ
5.ສູນອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ສະຫນາມກ໊ອບ
6.ສູນການຄ້າ ແລະ ຮ້ານຄ້າປອດພາສີ
7.ຮ້ານອາຫານ, ສະຖານບັນເທິງ ແລະ ໂຮງແຮມ
8.ສາງພັກສິນຄ້າ
9.ເຂດຜະລິດ ແລະ ຈໍາຫນ່າຍຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ
10.ເຂດອຸດສາຫະກໍາ
11.ພືື້ນຖານໂຄງລ່າງ (ອ່າງບໍາບັດນໍື້າ, ການກໍາຈັດສິໍ່ງເສດເຫລືອ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ໄຟຟ້າ, ນໍື້າປະປາ ແລະ ອືໍ່ນໆ)
12.ສວນສາທາລະນະ, ສູນວັດທະນະທໍາ ແລະ ສູນກິລາ

ພາບແຜນວາດ ສໍາລັບການພັດທະນາ ຂພຫ