ສະຫຼຸບຊັບສິນຂອງບໍລິສັດຮອດປະຈຸບັນນີ້

ລໍາດັບຊື່ບໍລິສັດມູມຄ່າຊັບສິນ/$
1ພູສີ ກຣຸບ ຈໍາກັດ110,594,889
2ພູສີກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ169,491,143
3ພູສີລາວເຊື່ອໄຟຈໍາກັດຜູ້ດຽວ58,563,990
4ບໍລິສັດໂພນທອງ ມາຍນິ້ງ ຈໍາກັດ27,907,070
5ບໍລິສັດເມືອງງອຍ ພັດທະນາ ຈໍາກັດ98,302,326
6ຂາຍດິນບໍລິສັດ ຈໍານວນ 500,000ມ2(70$/ມ2)33,779,070
ລວມທັງໝົດ:498,638,488

ຄາດຄະເນລາຍຮັບຈາກທຸລະກິດແຕ່ປ 2020-2023

ລໍາດັບຊື່ບໍລິສັດມູມຄ່າຊັບສິນ/$
1ພູສີ ກຣຸບ ຈໍາກັດ360,000,000
2ພູສີກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ154,098,163
3ພູສີລາວເຊື່ອໄຟຈໍາກັດຜູ້ດຽວ12,651,018
4ບໍລິສັດໂພນທອງ ມາຍນິ້ງ ຈໍາກັດ
5ບໍລິສັດເມືອງງອຍ ພັດທະນາ ຈໍາກັດ
6ຂາຍດິນບໍລິສັດ ຈໍານວນ 500,000ມ2(70$/ມ2)30,000,000
ລວມທັງໝົດ:556,749,181