ໂຄງການຕ່າງໆ ໃນບໍລິສັດ ພູສີ ກຣຸບ ຈຳກັດ

ຜູ້ນຳທາງຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ນະວັດຕະກຳສະໄໝໃໝ່ໃນດ້ານວິສະວະກຳ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຂອງປະເທດແບບມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຄົບວົງຈອນ

ໂຄງການແຮູ່ທາດເຫຼັກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຜົນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້
ເນື້ອທີ່: 404.8 ກມ2 ຂອງເນື້ອທີ່ສໍາປະທານ
ເນື້ອທີ່ຂຸດຄົ້ນໃນປະຈຸບັນ: 6.3 ເຮັກຕາ
ລາຍຈ່າຍລົງທຶນທໍາອິດ: $6,000,000

ແຫຼ່ງແຮ່ທາດ ແອນຕີໂມນ-ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຜົນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້
ເນື້ອທີ່ສໍາປະທານ: 165.8 ກມ2
ແຫຼ່ງທາດແອນຕີໂມນີ: ປະມານ 1.9 ລ້ານໂຕນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ນໍ້າແຊງ

ຜົນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ສໍາລັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳແຊງແມູ່ນ 14.8 ເມັກາວັດ

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ນໍ້າສະນານ

ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ສໍາລັບເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າສະນານແມູ່ນ 12 ເມັກກາວັດ
ມູນຄ່າການລົງທຶນ: 21,000,000 ໂດລາສະຫະລັດ

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ (ຂພຫ)

  • ທີ່ຕັັ້ງໂຄງການ: ແຂວງຫລວງພະບາງ
  • ໄລຍະເວລາສໍາປະທານ: 2016 (99 ປີ)
  • ທຶນຈົດທະບຽນ: 1,200,000,000 ໂດລາ

ທາງດ່ວນ ຈາກສະຫວັນນະເຂດ ຫາ ສາລະວັນ (ແລວທາງໃໝ່)

  • ສະຖານທີ່: ທາງດ່ວນ ຊ່ວງທີສາມ ຈາກເຊໂນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຫາ ນາປົໍ່ງ ແຂວງສາລະວັນ

ມີໂຄງການໃນໃຈແລ້ວຫຼືບໍ່?
ມາສ້າງນຳກັນ!

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ບໍລິສັດ ພູສີ ກຣຸບ ຈໍາກັດ ຫ້ອງການໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ໂຮງແຮມຄອນຕີເນັນໂທ ພຣາຊາ, ບ້ານ ໜອງບົວທອງໃຕ້, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ

+856 21265394

+856 21265394

info@phousy.com

www.phousy.com