ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ປີ 2017-2018

ໃບສະຫລູບຊັບສົມບັດ
ຊັບສິນ31-ທັນວາ-1731-ທັນວາ-18
ເງິນສົດ/ເງິນຝາກທະນາຄານNote
ລວມ ເງິນສົດ/ເງິນຝາກທະນາຄານ354,126,608,000.00144,426,608,000.00
ລວມ ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກລູກໜີ້ການຄ້າ4427,225,640,227.62433,225,640,227.63
ລວມ ຊັບສີນໝູນວຽນອືໍ່ນໆ5148,583,261,578.00148,583,261,578.00
ລວມ ຊັບສີນໝູນວຽນທັງໝົດ629,935,509,805.62726,235,509,805.63
ຊັບສົມບັດຄົງທີ່62,648,538,097,690.762,615,675,800,286.76
ລວມ ຊັບສີນທັງໝົດ3,278,473,607,496.383,341,911,310,092.39
ໜີ້ສິນ ແລະ ສ່ວນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ
ລວມ ໜີ້ສິນທັງໝົດ71,534,202,438,923.771,531,097,804,894.78
ລວມ ສ່ວນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທັງໝົດ1,744,271,168,572.611,810,813,505,197.61
ລວມ ໜີີື້ສີນ ແລະ ສ່ວນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ3,278,473,607,496.383,341,911,310,092.39

ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ ປີ 2017-2018

ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ20172018
ລາຍຮັບNote
ລວມ ລາຍຮັບ8601,803,190,106.91631,893,349,612.26
ລວມ ຕົ້ນທືນ9492,826,044,934.91517,467,347,181.66
ກໍາໄລເບື້ອງຕົ້ນ108,977,145,172.00114,426,002,430.60
ລວມ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ1047,373,645,556.1747,883,665,805.60
ກໍາໄລສຸດທິ61,603,499,615.8366,542,336,625.00

ໃບລາຍງານ ສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນ

ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນ
ສ່ວນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ
ສ່ວນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ531,891,514,750.00
ກໍາໄລສະສົມ1,212,379,653,822.61
ກໍາໄລສຸດທິໃນປີ66,542,336,625.00
ລວມ ສ່ວນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທັງໝົດ1,810,813,505,197.61