•  ການເປີດກວ້າງ-ຕໍ່ການຄົນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ແບບໃຫມ່ໆ ດ້ວຍຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ຮຽນຮູ້ຈາກຜົນສຳເລັດ ແລະຄວາມລົ້ມເຫລວ ພ້ອມທັດສະນະທີ່ ຮັບເອົາຄວາມທ້າທາຍ ແລະໂອກາດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ.
•  ການບໍລິການ-ໂດຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະພູມໃຈຕໍ່ຫນ້າທີ່ ເພື່ອນຳສົ່ງວຽກງານໃຫ້ຕົງເວລາ ແລະ ມີຄຸນະພາບສູງທີ່ີິຈະຊ່ວຍພັກດັນໃຫ້ພູສີບັນລຸເຖິງວິໄສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດ.
•  ຄວາມເອົາໃຈໃສ່-ໂດຍການມີວິໄສທັດທີ່ກວ້າງໄກ ເພື່ອສ້າງອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງຂອງບໍລິສັດ, ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງຊຸມຊົນທີ່ເຮົາດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່